Expert English

An advanced language course for ambitious 11th and 12th Graders with Robert Buckmaster in Jelgava, Latvia.

Padziļinātais kurss angļu valodā mērķtiecīgiem 11. un 12. klašu skolēniem pie Roberta Bakmāstera Jelgavā (Latvijā)

The course is designed to improve the students’

 • abilities to communicate in written and spoken English
 • their understanding of English grammar
 • their knowledge of English vocabulary connected to a range of topics
 • their reading and listening skills
 • ability to answer examination questions.

Kurss ir paredzēts, lai uzlabotu skolēnu:

 • spējas sazināties mutiski un rakstiski angļu valodā;
 • izpratni par angļu valodas gramatiku
 • zināšanas par angļu valodas vārdu krājumu dažādās tēmās
 • lasīšanas un klausīšanās prasmes
 • spējas atbildēt uz eksāmena jautājumiem.

Length of course: 60 academic hours.

Each group has only ten places.

The course takes place on Saturdays at Miezīte library, Dobeles iela 110A and starts on the 10th September. It ends on April 29th.

Kursa ilgums: 60 akadēmiskās stundas.

Katrai grupai ir pieejamas tikai desmit vietas.

Kursa norises laiks: 10.09.2022.–29.04.2023., sestdienās; Dobeles iela 110A

15.15 – 16.45

About the course teacher: Robert has been an English language teacher since 1992. He has taught in Poland, Estonia, Latvia and Scotland, and trained teachers all over eastern and central Europe, in central Asia and in Africa. He was an examiner for a number of international examinations from 1986 to 2021. He has a Certificate and Diploma in Teaching English and a Master’s degree in Online Learning. He currently advises the Latvian National Centre for Education, and is a consultant trainer for the Skola 2030 project.

Par pasniedzēju: Roberts ir angļu valodas skolotājs kopš 1992. gada. Strādājis Polijā, Igaunijā, Latvijā un Skotijā, kā arī apmācījis skolotājus visā Austrumeiropā un Centrāleiropā, Vidusāzijā un Āfrikā. No 1986. gada līdz 2021. gadam bijis vairāku starptautisku eksāmenu eksaminētājs. Robertam ir sertifikāts un diploms angļu valodas mācīšanas jomā un maģistra grāds tiešsaistes mācībās. Šobrīd Roberts konsultē Valsts izglītības satura centrs (VISC), kā arī ir projekta “Skola 2030” konsultants un treneris.

Cost: 400 euros, including a free copy of an Active Study Notebook for English language learners and all course materials. Payment can be made:

 • In two installments of 200 + 150 Euros by 9th September 2022, and 6th January 2023, with a fifty euro discount. Total payment 350 euros.
 • 8 Monthly payments of 50 euros. The first payment to be made by 9th September 2022. Then 7 further payments each month before the 5th of each month, in October, November, December, January, February, March and April. Total payment 400 Euros.

Kursa izmaksas: 400 eiro (ieskaitot bezmaksas Active Study Notebook kopiju angļu valodas apguvējiem un visus kursa materiālus). Maksājumu var veikt:

 1. Divos maksājumus pa 200 + 150 eiro ar 50 eiro atlaidi. Pirmais maksājums jāveic līdz 2022. gada 9. septembrim, otrais — līdz 2023. gada 6. janvārim) . Kopējā kursa maksa 400 eiro.
 2. Astoņos Ikmēneša maksājumos pa 50 eiro. Pirmais maksājums jāveic līdz 2022. gada 9. septembrim. Septiņi turpmākie maksājumi jāveic katru mēnesi līdz mēneša 5. datumam — oktobrī, novembrī, decembrī, janvārī, februārī, martā un aprīlī. Kopējā kursa maksa 450 eiro.

To apply for a place on this course, please complete this form. Numbers are limited and will be dealt with on a first come, first served basis. Form.

Lai pieteiktos kursam, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu. Vietu skaits ir ierobežots, pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā. Form.

In the case of COVID or similar restrictions on face-to-face meetings made by the Latvian government the course will switch to online delivery. Refunds will only be given if the trainer is unable to deliver the course.

Covid-19 vai līdzīgu Latvijas valdības noteikto klātienes tikšanās ierobežojumu gadījumā, kurss notiks tiešsaistē. Ja pasniedzējs nevarēs nodrošināt kursu norisi, dalībniekiem nauda tiks atmaksāta.

If you have any further questions please contact: courses at/@ englishideas.org