Summer School 2023

An advanced language course for ambitious 9th to 12th Graders with Robert Buckmaster in Jelgava, Latvia.

Padziļinātais kurss angļu valodā mērķtiecīgiem 9. – 12.. klašu skolēniem pie Roberta Bakmāstera Jelgavā (Latvijā).

Key Information

Where? Miezīte library, Dobeles iela 110

When? 15.08 – 18.08.23

How long? 20 hours

How much? 250 euros per person

About the Course

The course is designed to improve the students’

  • abilities to communicate in written and spoken English
  • their understanding of English grammar
  • their knowledge of English vocabulary connected to a range of topics
  • their reading and listening skills
  • their ability to answer examination questions.

Kurss ir paredzēts, lai uzlabotu skolēnu:

  • spējas sazināties mutiski un rakstiski angļu valodā;
  • izpratni par angļu valodas gramatiku
  • zināšanas par angļu valodas vārdu krājumu dažādās tēmās
  • lasīšanas un klausīšanās prasmes
  • spējas atbildēt uz eksāmena jautājumiem.

About the Course Teacher

Robert has been an English language teacher since 1992. He has taught in Poland, Estonia, Latvia and Scotland, and trained teachers all over eastern and central Europe, in central Asia and in Africa. He was an examiner for a number of international examinations from 1986 to 2021. He has a Certificate and Diploma in Teaching English and a Master’s degree in Online Learning. He currently advises the Latvian National Centre for Education, and is a consultant trainer for the Skola 2030 project.

Par pasniedzēju: Roberts ir angļu valodas skolotājs kopš 1992. gada. Strādājis Polijā, Igaunijā, Latvijā un Skotijā, kā arī apmācījis skolotājus visā Austrumeiropā un Centrāleiropā, Vidusāzijā un Āfrikā. No 1986. gada līdz 2021. gadam bijis vairāku starptautisku eksāmenu eksaminētājs. Robertam ir sertifikāts un diploms angļu valodas mācīšanas jomā un maģistra grāds tiešsaistes mācībās. Šobrīd Roberts konsultē Valsts izglītības satura centrs (VISC), kā arī ir projekta “Skola 2030” konsultants un treneris.

The Cost of the Course

Cost: 250 euros, including all course materials. Lunch is not included.

Izmaksas: 250 eiro, ieskaitot visus kursu materiālus. Pusdienas nav iekļautas.

To apply for a place on this course, please complete this form. Numbers are limited and will be dealt with on a first come, first served basis.

Lai pieteiktos kursam, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu. Vietu skaits ir ierobežots, pieteikumi tiks izskatīti rindas kārtībā.

Application Form

When we have sufficient numbers to run the course we will contact you. You will then need to pay a non-refundable reservation fee.

Kad mums būs pietiekams skaits, lai palaistu kursu, mēs ar jums sazināsimies. Pēc tam būs jāmaksā neatmaksājama rezervācijas maksa.

In the case of COVID or similar restrictions on face-to-face meetings made by the Latvian government the course will switch to online delivery. Refunds will only be given if the trainer is unable to deliver the course.

Covid-19 vai līdzīgu Latvijas valdības noteikto klātienes tikšanās ierobežojumu gadījumā, kurss notiks tiešsaistē. Ja pasniedzējs nevarēs nodrošināt kursu norisi, dalībniekiem nauda tiks atmaksāta.

If you have any further questions, please contact: courses at/@ englishideas.org